Vedtekter

§1 Navn. Linjeforeningens navn er Spanskrøret. Spanskrøret er linjeforeningen for Lektorutdanning i Realfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

§2Formål. Formålet med Spanskrøret er å ivareta Spanskrørets medlemmer sine sosiale interesser og studiemiljøet ved Lektorutdanningen i Realfag, ved blant annet å arrangere sosiale sammenkomster for LURinger, og å holde kontakt med de administrative enhetene som styrer utdanningen.

§3 Spanskrørets Høye Beskytter. Kari Hag er og vil alltid være Spanskrørets Høye Beskytter.

§4 Medlemmer. Alle som studerer eller har studert ved Lektorutdanning i realfag ved NTNU bærer tittelen LURing. Alle som har betalt medlemsavgift er livstidsmedlemmer av Spanskrøret.

§5 Æresbevisninger.

§5.1 Styret kan utnevne LURinger og utenforstående personer til Æresmedlemmer dersom Styret finner at vedkommende har gjort seg fortjent til dette.

§5.2 Styret kan på vegne av Spanskrørets Orden ta opp LURinger eller andre som har gjort en ekstraordinær innsats for Spanskrøret. Medlemmene i ordenen tituleres som Riddere av det gylne eplet. Ordenen kan ta opp medlemmer ved feiringen av jubileum, som avholdes hvert 5.år.

§6 Det eldste råd. De fem (5) siste Rektorer i Spanskrøret utgjør Det eldste råd. Rådet skal fungere som en støtte for det nåværende styret, og skal foreslå kandidater til opptak i Spanskrørets Orden.

§7 Medlemsavgift. Medlemsavgiften bestemmes foran hvert studieår av Styret.

§8 Generalforsamling. Generalforsamlingen er Spanskrørets høyeste organ. Styret innkaller til generalforsamling minst én gang i året, og innkallingen med sakliste skal offentliggjøres minst tre (3) uker før møtet. Endelig saksliste sendes ut én uke før møtet. Generalforsamlingen ledes av Spanskrørets Rektor. Alle nåværende studenter ved lektorutdanningen i realfag ved NTNU har tale- og stemmerett på generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan personer som ikke er studerende medlemmer av Spanskrøret kun innvilges talerett av generalforsamlingen. Alle vedtak under generalforsamlingen, unntatt vedtektsendringer, gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet under generalforsamlingen skal det foretas ny votering. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller 20 % av alle nåværende studenter ved lektorutdanningen i realfag ved NTNU, med en (1) ukes varsel.

§9 Styret. Styret er Spanskrørets utøvende organ, og velges på generalforsamlingen. Styrets sammensetning:

  • Rektor (leder)
  • Inspektør (nestleder)
  • Kontorsjef (økonomiansvarlig)
  • Personalansvarlig (arrangementansvarlig)
  • Gymlærer (idrettsansvarlig)
  • Bibliotekar (redaktør)
  • Vaktmester (kjellerkontakt)
  • Fagleder (faglig ansvarlig)
  • Faddersjef (fra generalforsamling til fadderperiodens slutt)
  • Elevrådsleder (fra fadderperiodens slutt)

Styret sitter til neste generalforsamling, bortsett fra Faddersjef. Styret skal utnevne en Kulturkontakt blant Styrets medlemmer. Dersom det er likhet ved stemmegivning i Styret, har Rektor dobbeltstemme. Styret har minst tre (3) styremøter per semester. Styret fører logg over Spanskrørets aktiviteter, og framlegger denne på generalforsamlingen. Kontorsjef har ansvaret for Spanskrørets regnskap, og framlegger det på generalforsamlingen. Alle i Styret kan uttale seg og handle på Styrets/linjeforeningens vegne når den aktuelle sak er avklart i Styret. Styret er beslutningsdyktig når minst fem (5) av medlemmene er til stede. Styret kan med fullmakt fra generalforsamlingen utvide antall personer i Styret slik det finner hensiktsmessig. Ingen i Styret kan inneha to eller flere posisjoner i Styret.

§10 Valg. Generalforsamlingen velger Styret for kommende år. Det er direkte valg på alle posisjoner i Styret utenom Elevrådsleder.  Elevrådsleder velges av 1. klasse ved skriftlig valg etter endte fadderuker. Elevrådslederen kan kun velges fra 1. klasse.

§11 Komiteer. Styret utnevner de komiteer Styret finner hensiktsmessig, og gjennomfører opptak til disse. Styret legger ned komiteer dersom de ikke ansees som nødvendige lengre.

§12 Endringer i Spanskrørets Vedtekter. Endringer i Spanskrørets vedtekter krever 2/3 flertall på generalforsamlingen, og forslag til endringer av Spanskrørets vedtekter skal offentliggjøres minst én uke før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta med simpelt flertall at endringsforslag som kommer inn etter fristen skal vurderes på lik linje med endringsforslag som er kommet inn før fristen.

§ 12.1 Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til å gjøre redaksjonelle endringer i
Spanskrørets vedtekter. Denne fullmakten begrenser seg følgelig til korrektur, formatering og
nummerering av paragrafer. Fullmakten skal ikke endre ordlyden i en vedtekt på en slik måte at den endrer betydning. Dersom styret gjør redaksjonelle endringer i vedtektene skal medlemmene informeres via
epost. Dersom ingen har noen innvendinger innen syv (7) dager etter at informasjonen er sendt ut trer endringen i kraft.

§13 Oppløsning. Spanskrøret kan ikke oppløses dersom tre (3) nåværende studenter ved lektorutdanningen i realfag ved NTNU stemmer imot det på generalforsamlingen.

Vedtatt på stiftelsesdagen 24. September 2004 i vitenskapens by Trondheim, revidert på generalforsamlingen november 2018.